Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Salmo Clubu

5 stycznia 2008 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 33 o godzinie 17.00 odbyło się doroczne Walne Zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 17 członków, co przy ogólnej liczbie członków 36 i 6 usprawiedliwionych nieobecnościach uznano za kworum.
Zgodnie z zaproponowanym programem, zebranie poprowadził Prezes Salmo Clubu kol. Jerzy Łucki. Honorowymi gośćmi spotkania byli Członkowie Zarządu Koła PZW „Okoń” – kol. Andrzej Białous oraz kol. Dariusz Dziemianowicz, którzy pozostają z naszym Klubem w bardzo serdecznych stosunkach.


Rozpoczynając spotkanie, Zarząd SalmoClubu przedstawił wyniki muchowego Grand Prix 2007 Okręgu Białystok. Kol. Przemysław Lisowski i kol. Jędrzej Grygoruk krótko przedstawili zawody Krajowego Muchowego Grand Prix – Mistrzostwa Polski oraz Jesiennego Lipienia Sanu, w których mieli okazję uczestniczyć. W 2007 roku nie udało się jednak reprezentantom naszego Okręgu zająć wysokich lokat. Następnie, Zarząd Salmo Clubu przedstawił wyniki uczestnictwa członków klubu w akcjach zarybieniowych. Ostre słowa krytyki wypowiedziane na forum Salmo Clubu na ubiegłorocznym zebraniu wyraźnie zmotywowały naszych Kolegów. Z obowiązku uczestnictwa w przynajmniej 1 akcji na rzecz środowiska (w tym również w zarybieniach) wywiązało się 23 spośród 36 członków klubu, ale należy wspomnieć, że wielu Kolegów uczestniczyło w zarybieniach kilkukrotnie. Osoby, które nie uczestniczyły w roku 2007 w akcjach na rzecz środowiska, zostały zobowiązane do wpłaty do kasy klubu ekwiwalentu w wysokości 20 PLN. Podniesiono również problem ochrony wód przed kłusownictwem.

Zgodnie z programem zebrania, w następnej kolejności poruszono problem składek do klubu oraz klubowego budżetu, który – wobec obecności w klubie nieaktywnych członków – nie był wykonywany zgodnie z założeniami. W krótkiej przerwie, skarbnik Klubu kol. Mateusz Grygoruk, zebrał zaległe składki. Przygotowano w ten sposób grunt dla nowego Zarządu. Po przerwie bowiem dokonano wyboru nowych władz Salmo Clubu. Ustępujący Zarząd (w składzie: Prezes – Jerzy Łucki, Skarbnik – Mateusz Grygoruk, Kapitan Sportowy – Marek Makiełkowski) uznał bowiem, że ze względu na pełnione funkcje oraz inne obowiązki nie jest w stanie efektywnie funkcjonować w obecnym kształcie. Walne Zgromadzenie wyłoniło kandydatów na następujące stanowiska: 

Prezes Salmo Clubu – Przemysław Lisowski, 
Skarbnik Salmo Clubu – Andrzej Zaleski, 
Kapitan Sportowy Salmo Clubu – Sławomir Nowicki 
Sekretarz Salmo Clubu – Mateusz Grygoruk.

Przedstawione kandydatury zyskały akceptację Walnego Zgromadzenia i zostały poparte jednogłośne.  W dalszej części Zebrania, dyskutowano nad wnioskami Zarządu Salmo Clubu Białystok. Jako pierwszy, przedstawiono wniosek o wprowadzeniu kosmetycznych zmian w Statucie Salmo Clubu, tak, by był on aktualny i konsekwentny. Przedstawione przez Zarząd poprawki obecnego statutu zostały wprowadzone przy 1 głosie przeciw. Następnie, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Salmo Clubu z dn. 06.02.2007, przedstawiono wniosek o skreślenie z listy członków Salmo Clubu osób, które zalegają ze spłatą składek oraz ekwiwalentów za akcje na rzecz środowiska. W wyniku głosowania skreślono z listy członków Salmo Clubu 5 członków. Kolejnym wnioskiem Zarządu było zwiększenie rocznej składki członkowskiej Salmo Clubu z 40 do 60 złotych (juniorzy z 20 do 30 złotych). Postulowano również zwiększenie ekwiwalentu za nieodbyte akcje na rzecz środowiska z 20 do 40 złotych za każdą nieodbytą akcję. W drodze głosowania przyjęto przedstawiony wniosek. Przedstawiono również projekt rozporządzenia ws. Zawodów muchowego Grand Prix Okręgu PZW Białystok. Przedstawione wnioski Walne Zgromadzenie przyjęło w drodze jawnego głosowania. 
W części zebrania poświęconej wolnym wnioskom członków Salmo Clubu przedstawiono następujące wnioski:

– podwyższenie opłaty startowej w zawodach muchowego Grand Prix Okręgu PZW     Białystok z 20 do 60 PLN; – wniosek przyjęto przy 1 głosie przeciw

– obowiązek napisania przez każdego z członków Salmo Clubu przynajmniej jednego    artykułu o tematyce wędkarskiej na internetową stronę Klubu; – wniosek odrzucono     przy 4 głosach „za”

– zwiększenie wymiaru obowiązkowych akcji na rzecz środowiska z dotychczasowej 1 do 2 rocznie; – wniosek przyjęto jednogłośnie

W tej części zebrania poruszono również kwestię strony internetowej Salmo Clubu, która funkcjonuje dzięki życzliwej pomocy Władz Koła PZW Okoń w Białymstoku oraz Administratora witryny – kol. Dariusza Dziemianowicza. W zawziętej dyskusji przedstawiono również kilka innych projektów rozporządzeń oraz planów, które – ze względu na ich niedopracowanie, nie zostaną na razie przedstawione oficjalnie. Zgodnie stwierdzono, że podwyższenie przez wymiaru pstrąga potokowego na wodach Okręgu PZW Białystok do 35cm oraz ograniczenie dziennego limitu do 1 sztuki (na oficjalny wniosek Salmo Clubu Białystok) jest ważnym krokiem w kierunku poprawy rybostanu wód krainy pstrąga i lipienia. Po zebraniu, członkowie Salmo Clubu udali się do – można by już rzec – klubowej „Tawerny Trzy Korony” na nieoficjalne dyskusje. Dyskusje na różne tematy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.