Sprawozdanie z walnego zebrania Salmo Clubu

logosc

9 stycznia 2009 w Biurze Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku odbyło się doroczne walne zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 19 członków, co wobec ogólnej liczby członków klubu wynoszącej 37, uznano za kworum.
Zgodnie ze statutem, zebranie to było zebraniem sprawozdawczym, przygotowanym przez Zarząd Salmo Clubu w kadencji 2008-2010 w składzie Prezes – Przemysław Lisowski, Skarbnik – Andrzej Zaleski, Sekretarz – Mateusz Grygoruk oraz Kapitan Sportowy – Sławomir Nowicki.

Zebranie poprowadził Prezes Salmo Clubu Białystok. Pierwszą część spotkania poświęcono sprawozdaniom z działalności Klubu. Sławomir Nowicki przedstawił podsumowanie Muchowego Grand Prix Okręgu PZW Białystok za rok 2008. Łącznie rozegrano 7 zawodów cyklu GP, a w klasyfikacji generalnej zwyciężył Przemek Lisowski. Ustalono kalendarz imprez na rok 2009. W porównaniu z latami poprzednimi wprowadzono do preliminarza kilka zmian. Zaplanowano rozegranie dodatkowych, wiosennych zawodów muchowych, nad którymi patronat zobowiązało się przejąć Koło Wędkarskie PZW „Okoń” w Białymstoku. Deklaracja współpracy z Salmo Clubem, jaka padła z ust Prezesa Koła Okoń – Andrzeja Białousa, na pewno ociepli i tak już bardzo serdeczne stosunki pomiędzy naszym klubem a „Okoniem”. W dyskusji na temat udziału członków Salmo Clubu Białystok w zawodach cyklu Grand Prix Polski uznano, że w nadchodzącym sezonie należy zrezygnować z udziału w zawodach ogólnopolskich. Słabnące z roku na rok zainteresowanie członków klubu udziałem w tych imprezach zdaje się być wyrazem coraz spokojniejszego i niekonkurencyjnego podejścia naszych kolegów do wędkarstwa. Ustalono, że w 2009 roku wystawimy reprezentację wyłącznie na Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Muchowym. Jeżeli zainteresowanie sportem muchowym wzrośnie, wówczas będziemy wnioskować o dotację ZOPZW na inne imprezy ogólnopolskie.
Kolejnym sprawozdaniem był bilans finansowy klubu przedstawiony przez Skarbnika. Uznano, że sytuacja finansowa klubu jest dobra. Ustalono, że w 2009 roku na każdą z imprez klubowych z kasy klubu zostanie przeznaczone 200 PLN.
W dalszej części spotkania kol. Grzegorz Pul przedstawił sprawozdanie z aktywności członków Salmo Clubu w akcjach zarybieniowych inicjowanych przez Zarząd Okręgu. W skali roku, 14 członków klubu wzięło udział w 11 zarybieniach. Krzysztofa Wyszyńskiego, który uczestniczył w 4 zarybieniach, koledzy z klubu nagrodzili brawami. Cieszymy się, że frekwencja członków Salmo Clubu w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego z roku na rok jest coraz większa. Następnie, Mateusz Grygoruk przedstawił sprawozdanie z uczestnictwa członków klubu w akcjach ochrony wód. W działaniach antykłusowniczych członkowie Klubu wspomagali Społeczną Straż Rybacką. Podczas rutynowych kontroli wód pstrągowych zatrzymano sprzęt wędkarski osób łowiących niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
W drugiej części zebrania przedstawiono wnioski Zarządu Salmo Clubu Białystok. Poddano pod dyskusję potrzebę rozszerzenia składu Zarządu o osobę nadzorującą działania klubu na rzecz ochrony przyrody i ochrony wód przed kłusownictwem. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie nowy skład Zarządu Klubu: Prezes – Przemysław Lisowski, Vice Prezes ds. Ochrony Wód – Andrzej Zaleski, Skarbnik – Jacek Krzewski, Sekretarz – Mateusz Grygoruk, Kapitan Sportowy – Sławomir Nowicki. Dzięki nowej funkcji, Vice Prezes ds. Ochrony Wód będzie odpowiedzialny za kontakt pomiędzy Salmo Clubem a Zarządem Okręgu w Białymstoku w sprawach akcji antykłusowniczych, zarybień oraz innych akcji na rzecz środowiska przyrodniczego. Będzie również archiwizował dokumentację z odbytych akcji. Ustalono bowiem, że od roku 2009 każda akcja na rzecz środowiska musi odbywać się po powiadomieniu Vice Prezesa ds. Ochrony Wód, a protokół z akcji musi być przez niego zatwierdzony.
Kolejnym wnioskiem Zarządu klubu było nadanie koledze Wasilijowi Bykowowi z klubu wędkarskiego w Grodnie tytułu Honorowego Członka Salmo Clubu Białystok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Uroczyste wręczenie tytułu nastąpi 7 lutego 2009 podczas oficjalnej części V Mistrzostw Salmo Clubu Białystok w Wiązaniu Sztucznych Much.
Wolnym wnioskiem członków Salmo Clubu Białystok było zmniejszenie opłaty startowej którą muszą uiszczać wędkarze spoza Salmo Clubu, chcąc wziąć udział w zawodach organizowanych przez Klub. Przy 16 głosach „za” i trzech głosach „przeciw” przyjęto, że od 1 stycznia 2009 opłata startowa wynosi 30 zł. Zmniejszono również do 30 zł ekwiwalent za nieodbyte akcje na rzecz środowiska. Przyjęto w tym celu zarządzenia regulujące rozliczanie akcji na rzecz środowiska. Uznano również, że organizację imprez Klubowych zostanie zaliczona do puli akcji, jaką członkowie Klubu muszą odbyć w każdym sezonie. W 2008 roku, na wniosek Salmo Clubu Białystok ograniczono na białostockich wodach krainy Pstrąga i Lipienia limit tych dwóch gatunków do dwóch sztuk łącznie. W burzliwej dyskusji na ten temat Zarząd Salmo Clubu dostał zielone światło do inicjowania dalszych działań mających na celu ochronę wód krainy pstrąga i lipienia będących w zarządzie PZW w Białymstoku.
Walne zebranie jak zwykle zakończyło się częścią nieoficjalną w Tawernie Trzy Korony. Mamy nadzieję, że w roku 2009 będziemy jako klub wędkarski działać jeszcze sprawniej, a wyniki naszej aktywności przyczynią się do popularyzacji wędkarstwa muchowego w naszym regionie i lepszej ochrony wód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.