Nowy Rok, nowa reforma

news2 Uchwałą Nr 83 Zarządu Głównego PZW z dn. 15.10.2004 roku dokonano zmian w zasadach organizacji i finansowania wyczynowego sportu wędkarskiego.
Postaram się przybliżyć tylko najważniejsze i moim zdaniem najbardziej istotne szczegóły wprowadzonej reformy sportu.
W uchwalonych zmianach w zasadach organizacji sportu wędkarskiego między innymi czytamy:

Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie wyczynowego sportu wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy.Klub zrzesza wędkarzy, członków PZW pragnących dobrowolnie, wyczynowo uprawiać sport wędkarski.

 

Taki klub aby mógł prawidłowo funkcjonować musi zrzeszać minimum 10 członków. Warunkiem dopuszczenia klubu do rywalizacji sportowej jest uzyskanie stosownej licencji. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest Główny Kapitanat Sportowy PZW. O licencję może ubiegać się również klub wędkarski posiadający osobowość prawną. Na szczeblu okręgu sportem wyczynowym w myśl uchwały kieruje Zarząd Okręgu PZW przy pomocy Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zobowiązania klubów mieszczą się w osobowości prawnej i możliwościach finansowych okręgu. Obsługę techniczno-administracyjną według autorów uchwały zapewnia biuro zarządu danego okręgu.

Źródłem finansowania sportu wyczynowego na poziomie okręgu są wpływy z:

dotacji zarządu okręgu i zarządów kół
subwencji ze strony władz powiatu lub województwa na realizację zadań w zakresie sportu wyczynowego.
darowizn od sponsorów sportu wyczynowego
opłat za udostępnienie innym podmiotom wód na organizowanie zawodów wędkarskich.


Na poziomie okręgów finansowane są:

udział reprezentantów okręgów w mistrzostwach Polski
mistrzostwa okręgu w zakresie określonym w zasadach organizacji sportu wędkarskiego
obsługa komisji (OKS, Rada ds. Młodzieży)


W myśl uchwały zawody wędkarskie dzielą się na:

mistrzowskie
ogólnopolskie z cyklu Grand Prix
towarzyskie


Wędkarskie zawody sportowe mogą być rozgrywane na szczeblu klubu, okręgu lub kraju. W Mistrzostwach Polski oraz zawodach ogólnopolskich Grand Prix mogą uczestniczyć członkowie PZW posiadający licencję sportowca. W zawodach towarzyskich mogą uczestniczyć również osoby nie posiadające licencji. Licencja na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych przyznawana jest członkom wędkarskich klubów sportowych. Licencę przyznaje i pozbawia licencji Główny Kapitanat Sportowy. Licencję przyznaje się na czas określony, lub nieoznaczony.

Szczegółowe (wybrane) przepisy dopuszczenia do zawodów:

Prawo startu w zawodach o mistrzostwo klubu we wszystkich dyscyplinach mają wszyscy członkowie klubu.
W mistrzostwach okręgu w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, muchowej i podlodowej we wszystkich kategoriach uczestniczyć mogą członkowie klubów z terenu działania danego okręgu, zgłoszeni przez klub do rywalizacji.
Ilość uczestników mistrzostw okręgu, określa Okręgowy Kapitanat Sportowy.
W przypadku zgłoszenia ilości zawodników przekraczających określoną wielkość, uczestników mistrzostw ustala się w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału w eliminacjach ubiegłoroczny mistrz okręgu oraz członkowie kadry narodowej.

W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator.

Tak więc w skrócie przedstawiają się zmiany w naszych zasadach sportu. Mistrzostwa kół zastąpiono mistrzostwami klubu, a sport wyczynowy będą mogli uprawiać jedynie wędkarze z aktualną licencją.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji:

  • osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa we właściwym zarządzie okręgu PZW za pośrednictwem swego klubu pisemny wniosek zawierający: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy
  • określenie dyscypliny wędkarskiej, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się o licencję
  • określenie okresu na jaki licencja ma być przyznana
  • datę i podpis wnioskodawcy


Do wniosku dołącza się:

  • zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
  • zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny wędkarskiej
  • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania danej dyscypliny wędkarskiej


Osoba niepełnoletnia ubiegająca się o przyznanie licencji dołącza do wniosku ponadto pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej. Klub wędkarski przekazuje wniosek do właściwego zarządu okręgu PZW w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wraz z opinią klubu. Wnioski o przyznanie licencji zarządy okręgów PZW przekazują do Głównego Kapitanatu Sportowego który w imieniu PZW przyznaje licencję w drodze decyzji. Licencja zawiera: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania zawodnika, numer licencji, dyscyplinę wędkarską na której uprawianie licencja została przyznana, datę wydania licencji, okres ważności licencji, o ile licencja została przyznana na czas określony. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią PZW, oraz podpisem przedstawiciela związku przyznającego licencję.

Jest jeszcze szereg zapisów dotyczących zmiany barw klubowych, obowiązków trenera i członków kadry narodowej itd itd.. Na pewno będzie o tym pisać szczegółowo nasza wędkarska prasa. Ale jedno jest pewne. Reforma stała się faktem i czy chcemy czy nie chcemy musimy się z tym faktem pogodzić i oswoić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.